Quadient Impress

Livrare de documente pe multiple canale, pentru între­prinderi mici și mijlocii

Quadient Impress automati­zează întregul flux de documente de ieșire, permițându-vă să procesați, să trimiteți și să gestionați documente de oriunde.

contactează-ne

Trimite facturi, notificări și scrisori prin mai multe canale: tipărit, digital sau externalizat.

Eficient

Inuitiv

Securizat

Accesibil

Automati­zează pregă­tirea comunica­țiilor de ieșire

O soluție flexibilă concepută pentru IMM-uri

Multe IMM-uri sunt cons­trânse de proce­sarea manuală a documen­telor. Procesele manuale cresc costurile operați­onale, scad producti­vitatea și impli­carea angaja­ților și expun compania ta la riscul erorii umane. Quadient Impress elimină proce­sele manuale repeti­tive prin înlocu­irea lor cu procese complet digitale, permi­țând persona­lului să se concen­treze asupra aspec­telor cu adevărat impor­tante ale afacerii.

Aflați cum Groov-Pin, un produ­cător de compo­nente pentru Boeing și NASA, și-a optimi­zat procesul de factu­rare și a crescut producti­vitatea angaja­ților.

descarcă studiul de caz

Elimină problema pregătirii corespondenței

Pregă­tește, proce­sează și trimite comuni­cații pe hârtie sau digi­tale direct de pe computer, cu doar câteva clickuri.
Tot ce trebuie să faci este să încarci docu­mentele – de restul se va ocupa centrul de producție Quadient. Sau trimite cu ușurință comuni­cații prin canale digi­tale de livrare, cum ar fi un portal securi­zat pentru clienți, e-mail monito­rizat sau SMS. Obține o vedere deta­liată a activi­tății de corespon­dență și monitori­zează starea documen­telor cu tablouri de bord dinamice.

descarcă broșura cu moduri de utilizare

Urmărește și vizua­lizează starea docu­mentului în timp real

Obține vizibi­litate deplină în fiecare etapă, atât pentru comuni­cațiile tipă­rite, cât și pentru cele digi­tale. Pentru corespon­dența fizică, urmă­rește fiecare pas, de la impri­mare până la livrare la oficiul poștal. Pentru comuni­cațiile digitale, vezi când sunt livrate și vizua­lizate documen­tele.

Tehnologia inteli­gentă Quadient Impress atenu­ează riscul erorii umane care ar putea duce la încălcări ale confi­denția­lității, asigu­rându-se că documen­tele potri­vite ajung întot­deauna la clientul vizat.

află mai multe

Îmbunătățește experiența clienților și angajaților

Îmbunătățește impactul fiecărei comuni­cări cu mesaje direc­ționate și persona­lizate. Quadient Impress asigură că documen­tele sunt livrate clien­tului corect și prin canalul ales de acesta. Limi­tează numărul de apeluri la servi­ciul clienți, permi­țându-le clien­ților să rezolve singuri problemele.

Quadient Impress ajută compa­niile să se adap­teze rapid la cerin­țele în continuă schim­bare ale clien­ților, de regle­mentare și de mediu.

descarcă broșura

Treci la comuni­cații digitale

Înlocu­iește sau redu comuni­cațiile pe hârtie și treci la cana­lele de livrare digitale. Ajunge la clienți prin mai multe puncte de contact, cum ar fi e-mail, SMS sau un portal web secu­rizat.

Conver­tește cu ușurință clienții la livrarea digitală, cu ajutorul funcției de campanii încor­porate. Odată selec­tată, Impress stochează canalul preferat pentru comu­nicări viitoare.

descarcă broșura de tranziție digitală

Maximi­zează producti­vitatea angaja­ților, oriunde s-ar afla

Indife­rent dacă ai 5 sau 500 de anga­jați, fie că aceștia lucrează de la distanță, la fața locului sau ambele, Quadient Impress eficien­tizează și centrali­zează comunica­țiile din mai multe locații și se asigură că docu­mentele clienților sunt consec­vente și mențin o imagine profesi­onală a mărcii.

Angajații pot pregăti și trimite comuni­cări indivi­duale sau în lot. Confi­gurați șabloane utili­zate frec­vent pentru a acce­lera trimi­terile viitoare. Există chiar și un proces de aprobare încor­porat.

descarcă broșura de comunicații la distanță

Arhitec­tură modu­lară persona­lizabilă pentru a răspunde nevoilor tale speci­fice de afaceri

Quadient Impress este o soluție complet SaaS, care se inte­grează perfect cu afacerea ta și crește odată cu aceasta. Cu Quadient Impress, vei fi gata de lucru în câteva minute. Utili­zează infra­struc­tura exis­tentă pentru a profita la maxi­mum de resur­sele tale interne.

Oferă experi­ențe excep­ționale clien­ților tăi. Colabo­rează cu Quadient, pentru a oferi soluții cu impact major pentru dezvol­tarea și dife­ren­țierea afacerii tale.

devino partener Impress

Contactează-ne