Introducerea automată a documentelor în plicuri

Mașini de foldat și împlicuit

Echipamentele de pliat și împlicuit Quadient simpli­fică pregătirea corespon­denței, indif­erent de dimen­siunea afacerii tale. Oferim soluții de proce­sare a documen­telor de volum mic, mediu sau mare, la cel mai înalt nivel de producti­vitate și fiabi­litate.

contactează-ne

Soluții de calitate pentru procesarea documentelor

Mașini ușor de utilizat

Echipamente pentru un volum mediu

Sisteme pentru volume mari

Quadient DS-40i

DS-40i combină acura­tețea, efici­ența și fiabi­litatea într-o soluție ușor de utilizat, care face proce­sarea scriso­rilor tale rapidă și ușoară. Pliază și inse­rează corespon­dența de până la 13 ori mai rapid decât manual și produce 1.000 de plicuri în mai puțin de o oră.

Compact și silen­țios, DS-40i se potri­vește cu ușurință în orice mediu de birou. Două alimenta­toare de coli și un alimen­tator de inserturi opțional gestio­nează o varie­tate de dimen­siuni de docu­mente, inserturi sau plicuri. Alege dintre patru opțiuni diferite de pliere pentru a oferi comunica­țiilor cu clienții tăi un aspect profe­sional.

Prin automa­tizarea proce­sării corespon­denței cu Quadient DS-40i, poți reduce costurile, poți elimina erorile umane și poți avea încre­dere că docu­mentele potri­vite vor ajunge la clientul potrivit, de fiecare dată.

Quadient DS-64i

Cu designul său ergon­omic și potrivit pentru orice mediu de lucru, DS-64i repre­zintă o soluție robustă de pliere și inser­tare, care se caracte­rizează prin fiabili­tatea și ușu­rința în utili­zare. Cu până la 2.500 de plicuri pe oră și până la 20.000 plicuri pe lună, DS-64i gestio­nează corespon­dența compa­niei tale rapid și eficient.

Tehno­logia de alime­ntare cu format multiplu FlexFeed îți permite să proce­sezi toate formatele dintr-o singură tavă, de la docu­mente la inserturi sau plicuri de răspuns. În combi­nație cu soluțiile noastre de gesti­onare a ieșirilor de docu­mente (IMPRESS) cu funcții de grupare, sortare și segmen­tare, DS-64i optimi­zează corespon­dența și contri­buie la reduceri semnifi­cative de costuri.

Când scanează cu senzorul de imagine de contact (CIS), toate codurile de bare și marcajele optice imprimate pe docum­entele tale sunt citite, permi­țând proce­sarea documen­telor cu pagini variabile în mod eficient și în siguranță.

Quadient DS-77iQ

Cu tehno­logia sa avansată și o amprentă redusă, DS-77iQ este soluția de împli­cuire ideală pentru orice organi­zație mijlocie și îți permite să proce­sezi rapid și în sigu­ranță toate comuni­cările de afaceri, la un volum de până la 40.000 plicuri pe lună.

Datorită tehno­logiei de scanare Contact Image Sensor (CIS), DS-77iQ poate citi orice tip de cod, inclu­siv OMR și coduri de bare 1D și 2D. Scanarea întregii supra­fețe a paginii permite impri­marea codurilor oriunde în document și citirea lor atât pe orizontală, cât și pe verticală.

DS-77iQ poate fi conectat la rețea pentru a accesa servicii online exclusive, cum ar fi asistență la distanță și diagnos­ticare, contri­buind la reducerea timpului de nefuncționare. Datorită capabili­tăților sale excelente de încăr­care și descăr­care și numeroa­selor caracte­ristici inteli­gente, DS-77iQ se potri­vește perfect în orice mediu de lucru.

Quadient DS-85i

DS-85i este ideal pentru compa­niile care au nevoie să automa­tizeze o varie­tate de dimen­siuni și tipuri de docu­mente, la un volum de până la 60.000 de plicuri pe lună. Având un design modular, DS-85i poate fi echipat cu până la șase stații de alimen­tare pentru a procesa cele mai dificile combi­nații de dimen­siuni și tipuri de docu­mente.

Datorită tehno­logiei de scanare Contact Image Sensor (CIS), DS-85i este capabil să citească orice tip de cod, inclusiv marcaje optice, carac­tere optice și coduri de bare 1D și 2D. Scanarea întregii supra­fețe a paginii îți permite să imprimi coduri oriunde în document, pentru a fi citite atât pe orizon­tală, cât și pe verticală.

DS-85i conectat la web îți oferă acces la servicii online unice, inclusiv diagnos­ticare și asis­tență de la distanță, pentru a te ajuta să reduci timpul de nefuncți­onare și să repor­nești rapid producția. Combinând capaci­tăți excepți­onale de alimen­tare cu o serie de funcții inteli­gente, DS-85i se potri­vește perfect în orice mediu de lucru.

Quadient DS-95i

Fiabil și versatil, DS-95i poate fi persona­lizat în funcție de nevoile tale speci­fice cu până la șapte stații de alimen­tare pentru a gestiona o mare varie­tate de aplicații de afaceri și cele mai dificile combi­nații de dimen­siuni și tipuri de docu­mente, la volume de până la 80.000 de plicuri pe lună.

Cu tehnologia de scanare cu senzor de imagine de contact (CIS), DS-95i poate citi orice tip de coduri, inclusiv marcaje optice, carac­tere optice și coduri de bare 1D și 2D. Deoarece scannerul citește întreaga supra­față a paginii, codurile pot fi tipă­rite oriunde pe docu­ment și citite atât orizontal, cât și vertical.

Conectat la rețea, DS-95i oferă acces la servicii online unice (servicii de asis­tență și diagnos­ticare la distanță) pentru a te ajuta să reduci timpul de nefuncți­onare în producție. Cu capaci­tățile sale mari de încăr­care și descăr­care, combinate cu multe caracte­ristici inteli­gente, DS-95i se adap­tează la orice mediu de lucru.

Quadient DS-180i

Ideal pentru cei care trimit volume mari de cores­pondență, până la 180.000 de plicuri pe lună, sistemul de împli­cuire DS-180i a fost conceput pentru a satis­face cerințele de produc­tivitate ale centrului tău de procesare. Sistemul este modular și poate fi extins la până la 17 stații de alime­ntare, astfel încât să ai întot­deauna capaci­tatea necesară companiei tale.

DS-180i maximi­zează producti­vitatea în fiecare etapă a proce­sării, de la încăr­carea efici­entă a hârtiei până la inteli­gența predictivă, care estimează când va fi finali­zată lucrarea. Ecranul tactil color de 22 de inchi a fost proiectat pentru a fi ușor de utilizat și permite utiliza­torilor diferi­telor departa­mente să-și proceseze cu ușurință propria corespon­dență. Iar o dată ce o lucrare a fost încărcată în memorie, pentru a o executa, pur și simplu încarci tăvile și apeși Start.

Tehnologia de ultimă oră de alimen­tare, sistemul de operare IMOS și Sistemul de management automat al inserției (AIMS) garan­tează că docum­entele potrivite sunt introduse în plicul corect, de fiecare dată. Fiecare alimen­tator calibrează primul document alimentat și verifică fiecare document ulterior pentru a se asigura că nu există alimentări duble. Schimbarea automată a setărilor și un număr infinit de lucrări presta­bilite se combină pentru a asigura versati­litatea și ușurința de utilizare a DS-180i.

Quadient DS-700 iQ

DS-700 iQ îndepli­nește specifi­cațiile majori­tății aplica­țiilor de cores­pondență, de la campanii de marke­ting direct până la trimi­terea de documente care conțin infor­mații sensibile (de exemplu, date medicale sau situații finan­ciare), la volume de până la 300.000 de plicuri pe lună. Indife­rent de sarcină, sistemul de împli­cuire DS-700iQ maximi­zează producti­vitatea în fiecare etapă a proce­sării, inclusiv o capaci­tate mare de intrare și o interfață de predicție care calcu­lează timpul rămas până la finali­zarea lucrării.

Ecranul tactil color de 22 de inchi oferă o reală ușurință în utili­zare. Fiecare utili­zator, chiar și cel ocazi­onal, este astfel capabil să-și proce­seze propria lucrare fără dificul­tate. Foldările, dimensi­unile documen­telor și plicurile sunt reglate automat, în momentul selec­tării lucrării.

Pentru proce­sarea trimite­rilor poștale care conțin documente cu număr variabil de pagini, tehno­logia avansată de alimen­tare a DS-200 iQ și sistemul de operare IMOS, combinate cu Sistemul de manage­ment automat al insertării (AIMS) asigură intro­ducerea siste­matică a documen­telor potrivite în plicul potrivit.

Comutarea automată și rapidă de la o lucrare la alta, precum și capaci­tatea de a stoca aplicații nelimi­tate garan­tează versati­litatea și ușurința de utili­zare a siste­mului de inser­tare DS-700iQ.

Quadient DS-1200 G4i

Conceput pentru a satis­face nevoile de prelu­crare ale aproape oricărei aplicații de corespon­dență de volum mare, până la 800.000 de plicuri pe lună, DS-1200 G4i oferă perfor­manță maximă într-o amprentă mai mică decât orice soluție compa­rabilă. Indi­ferent care este sarcina, DS-1200i G4i depă­șește concu­rența în fiecare etapă de procesare, de la încăr­carea eficientă a hârtiei până la inteli­gența predictivă care estimează când va fi finali­zată lucrarea.

Ecranul tactil de 24 de inchi, trece­rea automată de la o lucrare la alta și o infini­tate de aplicații stocate fac ca acest sistem să fie foarte ușor de utilizat. Foldările, dimen­siunile și configu­rația plicului sunt setate automat la selec­tarea unei lucrări stocate. Simpli­tatea comenzilor pentru utili­zator permite setarea unei lucrări în câteva secunde (o operație care altă­dată dura ore întregi), reducând conside­rabil nevoia unui operator dedicat și service la fața locului.

Dacă sunt utili­zate diferite formate de pagină, tehno­logia de alimen­tare de ultimă oră a DS-1500 G4i, sistemul de operare IMOS și Sistemul de gesti­onare automată a inser­tării (AIMS) asigură că documen­tele corecte sunt intro­duse în plicul corect.

DS-1200 G4i este capabil să citească orice tip de cod, inclu­siv marcaje optice, carac­tere optice și coduri de bare DataMatrix 1D și 2D. Camera automată crește flexibi­litatea, deoarece se ajustează automat la fiecare poziție a marcajului pentru o anumită lucrare.

DS-1200 G4i poate fi echipat cu toate modulele necesare pentru a satis­face nevoile tale de afaceri.

Contactează-ne