Quadient Inspire Evolve

Comunicații în cloud construite pentru viitor

Transfor­mați manage­mentul experienței clienților peste noapte, cu o soluție de comunicare SaaS de înaltă perfor­manță, de la cel mai de încre­dere furnizor de soluții CCM din lume.

contactează-ne

Transformă experiența clienților în ore

Accele­rează transfor­marea în câteva ore cu comuni­cațiile bazate pe cloud.

Design și livrare persona­lizate

Permite utiliza­torilor de afaceri să creeze conținut persona­lizat, care stimu­lează impli­carea.

Câștigă în agilitate

Redu la mini­mum depen­dența de IT și implemen­tările costisi­toare la nivel local.

Inspire Evolve: noul standard pentru comunicarea bazată pe cloud

Inspire Evolve este o soluție SaaS de înaltă perfor­manță de gestio­nare a comuni­cațiilor cu clienții de la Quadient – cel mai de încredere furnizor de soluții CCM din lume. Inspire Evolve s-a născut din soluția CCM emble­matică premiată a Quadient, Inspire Flex, pentru a satisface nevoile de agili­tate ale liderilor de piață.
Inspire Evolve inte­grează patru compo­nente – crearea de conținut, front office, generare și arhivare – într-un hub centra­lizat din cadrul Quadient Cloud, pentru a oferi o experi­ență perfectă pentru echipele tale de comuni­cații. Oferă echipelor capaci­tatea de a proiecta și furniza comuni­cații digitale sigure și persona­lizate – toate cu efort IT minim.

descarcă broșura

Transformă afacerea într-un timp record

Accelerează transfor­marea  în câteva ore  și motivează-ți clienții pentru un succes rapid pe piața actuală. Inspire Evolve extinde puterea aplica­țiilor dvs. de bază prin inte­grarea și eficien­tizarea cu ușurință a tehnolo­giilor existente, cu termene minime de imple­mentare.

Transmite comuni­cații scalabile pe o plat­formă cloud construită pentru volum și confor­mitate

Câștigă agili­tate permițând utili­zatorilor de afaceri să contro­leze brandingul și designul conți­nutului, precum și să facă modi­ficări în timp real, respec­tând în același timp un cadru de regle­mentare și legal pre-aprobat, pentru a asigura confor­mitatea pentru toate comuni­cările.

află mai multe

Redu costurile și resursele asociate cu întreți­nerea software-ului

Proiectează în sigu­ranță comuni­cații omni­canal gestio­nate de unitățile dvs. de afaceri, oferindu-le control asupra regulilor de branding, conținut și persona­lizare. Găzduirea în Quadient Cloud elimină costurile complexe și recurente de actua­lizare a software-ului, elibe­rând resurse IT critice.

descarcă fișa de date

Conexiune securizată în timp real

Serviciul la cerere garan­tează că toți clienții tăi primesc mesaje persona­lizate 24/7, rapid și fiabil. Serviciul de proce­sare batch* poate gesti­ona multiple cereri de comuni­care cu viteză și efici­ență de ultimă generație.
*În curând

descarcă infografic

Contactează-ne